คราวนี้เรามาศึกษากันว่า ประโยคย่อยที่ซ้อนอยู่นี้ทำหน้าที่เป็นประธาน   บทขยายประธาน 
      
 กรรม   บทขยายกรรม   หรือบทขยายกริยาของประโยคหลักได้อย่างไร

      
ประโยคย่อยของประโยคความซ้อน แบ่งเป็น 3 ชนิด ตามหน้าที่ของประโยค    ดังนี้
 

                                            3.1 นามานุประโยค


     คือ   ประโยคย่อยทำหน้าที่เหมือนคำนาม   คือเป็นประธานของประโยคหลัก หรือเป็นกรรม   /  ส่วนเติมเต็มของประโยคหลักก็ได้   
               มักมีคำเชื่อม 
“ว่า   ให้”

                       ตัวอย่าง                         

ประโยคความซ้อน

ประโยคหลัก

ประโยคย่อย

คำเชื่อม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเยาวชนไทยต้องซื่อสัตย์สุจริต

นายกรัฐมนตรีกล่าว

เยาวชนไทยต้องซื่อสัตย์สุจริต
(เป็นกรรม)

ว่า

ภาพยนตร์เรื่องนี้สอนให้ทุกคน
ช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส

ภาพยนตร์เรื่องนี้สอน

ทุกคนช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส
  
(เป็นกรรม)

ให้

ลูกมีความกตัญญูย่อมประสบความสำเร็จ

ลูกย่อมประสบความสำเร็จ

ลูกมีความกตัญญู
      
(เป็นประธาน)

-

ภูมิเป็นเด็กทำงานเก่ง

ภูมิเป็นเด็ก

เด็กทำงานเก่ง
   
( เป็นส่วนเติมเต็ม)

-