เรามาทบทวนส่วนประกอบสำคัญของประโยคว่ามีอะไรบ้าง
ส่วนประกอบ   ลำดับแรกสำคัญของประโยคพื้นฐานมี  2  ส่วน   คือ    ภาคประธาน กับ ภาคแสดง  
ซึ่ง
องค์ประกอบในแต่ละภาคอาจเป็น    คำๆเดียว หรือเป็นกลุ่มคำก็ได้  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประโยค

ภาคประธาน

ภาคแสดง

ชมพู่เล่นชิงช้าสวรรค์

ชมพู่( เป็นคำนาม 1 คำ)

เล่นชิงช้าสวรรค์
( เล่น
= กริยา, ชิงช้าสวรรค์ = คำนามทำหน้าที่กรรม)

พวกเรากำลังช่วยงานในห้องสมุด

พวกเรา( เป็นกลุ่มคำสรรพนาม)

กำลังช่วยงานในห้องสมุด
(กำลังช่วย
=  กลุ่มคำกริยา งานในห้องสมุด= กลุ่มคำนาม
 
ทำหน้าที่กรรม)

อ่านหนังสือตอนเช้าดีกว่าตอนกลางคืน  

อ่านหนังสือตอนเช้า
( เป็นกลุ่มคำกริยาที่ทำหน้าที่อย่างนาม)

ดีกว่าตอนกลางคืน  (ดีกว่า =  กลุ่มคำกริยา ,
ตอนกลางคืน
=  กลุ่มคำวิเศษณ์ทำหน้าที่ขยายกริยา)

เด็กๆเหล่านั้นเป็นนักเรียนชั้น
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1

เด็กๆเหล่านั้น

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
( เป็น
= คำกริยา , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 =
กลุ่มคำนาม
ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม)

 

       เร