ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                                      เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว   นักเรียนสามารถ

                                            1. อธิบายลักษณะข้อบกพร่องแต่ละประเด็นได้
                                            
2. ชี้ข้อบกพร่องในการสร้างประโยคได้   
                                            
3. แก้ไขประโยคที่บกพร่องให้เป็นประโยคที่ถูกต้องได้

                                            
4. สร้างประโยคและร้อยเรียงประโยคเพื่อสื่อความได้สละสลวย