ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

 

1.    อธิบายโครงสร้างประโยคภาษาไทยได้

 

2.    สร้างประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง และตรงตามเจตนาการสื่อสาร

 

3.   เห็นคุณค่าของการเรียงลำดับคำในประโยคภาษาไทย