ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 

 

1.   เข้าใจลักษณะของกลุ่มคำและจำแนกได้ถูกต้องตามประเภท

 

2.   เปรียบเทียบความแตกต่างของคำประสม    กลุ่มคำและประโยคได้

 

3.   วิเคราะห์กลุ่มคำที่พบและชี้บ่งหน้าที่ในประโยคได้