1. สื่อชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน วิชาหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  และทบทวนบทเรียน
  2. บทเรียนทั้งหมดมี 5 หน่วยคือ
    2.1 กลุ่มคำ
    2.2 รูปประโยค
    2.3 ชนิดของประโยค
    2.4 ข้อบกพร่องในประโยค
    2.5 การสร้างและร้อยเรียงประโยค
  3. นักเรียนควรเรียนเนื้อหาตามลำดับหน่วยการเรียน
  4. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงศึกษาเนื้อหาบทเรียน เสร็จแล้วทำแบบทดสอบหลังเรียน
  5. การเรียนในแต่ละหน่วย นักเรียนสามารถข้ามเนื้อหาที่เข้าใจดีแล้วได้
  6. นักเรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมหรือแบบฝึกใดก่อนก็ได้ แต่ต้องทำให้ครบทุกแบบฝึกเพื่อทบทวน